FÁBIAN s.r.o. Geodet Banská Bystrica

Firma FÁBIAN s.r.o. vykonáva kompletné geodetické práce v celom banskobystrickom kraji. Pri geodetických prácach používame najmodernejšiu techniku, merania vykonávame prostredníctvom GPS. Pri tvorbe cien geodetických prác vychádzame z odporúčaných cien Komory geodetov a kartografov, ktorej sme členmi. Keďže každý jeden prípad je špecifický (lokalita, rozsah, náročnosť zamerania), ceny prác určujeme individuálne. Ku prácam, ktoré vyžadujú podklady z katastra nehnuteľností účtujeme aj poplatky podľa cenníka správnych poplatkov.

Inžinierska geodézia

Geodetické práce v stavebníctve, energetike a priemysle poskytujeme širokú paletu služieb, od kompletných geodetických prác vo výstavbe, cez dokumentáciu inžinierskych sietí a vytyčovacích prác až po sledovanie posunov a deformácií.

Práce v katastri nehnuteľností

Medzi základne geodetické práce patria práce v katastri nehnuteľností. Kataster nehnuteľností je súhrn informácií o nehnuteľnostiach. Zahrňuje ich súpis, popis a geometrické určenie. Súčasťou katastra sú informácie o vlastníckých právach k týmto nehnuteľnostiam. Kataster slúži hlavne k ochrane práv k nehnuteľnostiam, na daňové účely a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností a na budovanie iných súvisiach informačných systémov.

Fotogrametria

Fotogrametria je vedná disciplína, kde jej úlohou je zachytávanie rôznych geometrických tvarov získaných zo snímok z fotoaparátov. Tento spôsob generovania 3D modelov siaha do 19. storočia. Jej vývoj od tohto obdobia narastal radikálnym spôsobom, kde v súčasnej dobe sa pomocou tejto techniky zachytávajú veľmi veľké objekty a tiež sa mapujú aj veľké územia. S veľkou popularitou fotogrametrie úzko súvisí aj vývoj zariadení a ich rozlíšení a tiež, aj výkon softvérov.

Vývoj jednoduchých programov

Firma FÁBIAN s.r.o. ponuka jednoduché softvérové riešenia podľa potrieb zákazníka.

Požičovňa geodetických prístrojov

Zapožičiavame geodetickú techniku pre použitie na stavbách ako aj pre geodetov.