FÁBIAN s.r.o. Geodet Banská Bystrica

Inžinierska geodézia

 • zameranie záujmového územia a vyhotovenie mapového podkladu pre projekčnú činnosť
 • vytyčovanie stavebných objektov s priestorovou skladbou (mostné objekty, polyfunkčné budovy, iné stavebné a monolitické konštrukcie – podrobné vytýčenie)
 • vytyčovanie drobných stavieb
 • vytyčovanie líniových stavieb (inžinierskych sietí)
 • porealizačné zameranie skutočného stavu (budov, sietí,…)
 • porealizačné zameranie a vyhotovenie elaborátu pre digitálnu mapu mesta
 • budovanie vytyčovacích sietí
 • kontrolné merania pred, počas a po ukončení stavebných prác (kontrola sadania budov, mostných objektov, kontrola zvislosti…)
 • vypracovanie vytyčovacích výkresov
 • účelové mapovanie (základná mapa závodu, základná mapa mesta, predrealizačné zamerania)
 • tvorba digitálnych modelov terénu
 • 3D skenovanie

Cenník

Pri tvorbe cien geodetických prác vychádzame z odporúčaných cien Komory geodetov a kartografov, ktorej sme členmi. Keďže každý jeden prípad je špecifický (lokalita, rozsah, náročnosť zamerania), ceny prác určujeme individuálne. Ku prácam, ktoré vyžadujú podklady z katastra nehnuteľností účtujeme aj poplatky podľa cenníka správnych poplatkov.