FÁBIAN s.r.o. Geodet Banská Bystrica

Práce v katastri nehnuteľností

  • vytyčovanie hraníc pozemkov
  • vyhotovenie geometrických plánov (na vysporiadanie pozemkov, na rozdelenie pozemkov, na zriadenie vecného bremena, na zameranie stavby, kolaudáciu, atď.)
  • spracovanie podkladov pre výkup pozemkov
  • spracovanie podkladov pre účely záberu pozemkov a vyňatie z PPF a LPF
  • adresný bod
  • vytýčenie stavby

Cenník

Pri tvorbe cien geodetických prác vychádzame z odporúčaných cien Komory geodetov a kartografov, ktorej sme členmi. Keďže každý jeden prípad je špecifický (lokalita, rozsah, náročnosť zamerania), ceny prác určujeme individuálne. Ku prácam, ktoré vyžadujú podklady z katastra nehnuteľností účtujeme aj poplatky podľa cenníka správnych poplatkov.